ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ทำไมถึงความเสี่ยงสูง

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ความเสี่ยงสูงจริงหรือไม่

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติของกระดูกสันหลัง เช่น กระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เนื้องอกกระดูกสันหลัง หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลังหลังผ่าตัด เป็นต้น การผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากกระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีความสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของระบบประสาท

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

 • ความเสี่ยงทั่วไป ของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ได้แก่ การติดเชื้อ เลือดออก ภาวะแทรกซ้อนจากการดมยาสลบ ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับปวด และภาวะแทรกซ้อนจากการฟื้นฟูหลังผ่าตัด
 • ความเสี่ยงเฉพาะของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ได้แก่ ความเสียหายต่อเส้นประสาท ความเสียหายต่อไขสันหลัง ภาวะกระดูกสันหลังเคลื่อน ภาวะกระดูกสันหลังหัก และภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น
 • โรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 • การสูบบุหรี่
 • ภาวะอ้วน
 • อุบัติเหตุทางกระดูกสันหลัง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังในบริเวณที่ยากลำบาก

การตัดสินใจผ่าตัดกระดูกสันหลัง

การตัดสินใจผ่าตัดกระดูกสันหลังเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญ ผู้ป่วยควรพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงและประโยชน์ของการผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างละเอียด ก่อนตัดสินใจผ่าตัด

ความเสี่ยงของการผ่าตัดกระดูกสันหลังอย่างละเอียด โดยสรุปได้ดังนี้

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังมักทำในผู้ป่วยสูงอายุ ซึ่งก็มีความเสี่ยงโดยตัวเขาเองอยู่แล้ว
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องนอนคว่ำ ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบการหายใจและหัวใจ
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังอาจเสียเลือดมาก
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังอาจกระทบต่อเส้นประสาท
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 100%

การผ่าตัดกระดูกสันหลังมีความเสี่ยงสูงส่วนหนึ่งเป็นเพราะอาการปวดและอาการชาของผู้ป่วยเป็นอาการปัจเจกบุคคล ไม่สามารถวัดเทียบกันได้ แพทย์จึงไม่สามารถเข้าใจอาการของผู้ป่วยได้ 100% แม้ว่าคนไข้จะพยายามสื่อสารให้แพทย์เข้าใจมากที่สุดก็ตาม สิ่งนี้เองเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบการผ่าตัดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ดังนั้นก่อนผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผู้ป่วยควรสื่อสารกับแพทย์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับอาการปวดและอาการชาของตน รวมถึงประวัติการรักษาและโรคประจำตัวอื่นๆ เพื่อให้แพทย์วางแผนการผ่าตัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด